Programa 2017 - 2020

 

1.- ÀREA TORN D'OFICI.

DIGNIFICAR ALS ADVOCATS QUE REALITZEN la funció pública DEL TORN D'OFICI.

El servei que presta el col·legiat en el torn d'ofici, com a servei públic, ha de ser digne i ben remunerat, per això, seguirem treballant dur al Consell i al costat del Departament de Justícia, per incrementar any rere any, els mòduls i la seva puntual pagament.

L'any 2017 els mòduls s'incrementaran un 1'3% amb possibilitats d'incloure nous mòduls com el de segona oportunitat.

Per facilitar la feina de l'advocat de torn d'ofici en els jutjats, invertirem en mitjans materials i tecnològics, com la implantació a les seus col·legials de fotocopiadores que permetin escanejar i enviar la documentació amb el menor temps possible i el menor cost a l'adreça de correu electrònic desitjat.

Volíem tenir més visibilitat i millorar l'accessibilitat de la informació, per això vam implementar una nova web col·legial, ara toca treballar l'ÀREA PRIVADA DEL COL·LEGIAT (INTRANET) de la mateixa permetent la presentació telemàtica d'escrits i justificants del torn d'ofici utilitzant certificat digital, el que suposarà evitar desplaçaments, facilitar el control de les actuacions i agilitzar la retribució del servei prestat.

 

2.- ÀREA ECONÒMICA I GESTIÓ INTERNA

AMB LES QUOTES DELS COL·LEGIATS NO ES JUGA

L'àrea econòmica constitueix un dels eixos principals del nostre programa l'impacte a repercutit en la butxaca dels col·legiats i ha estat patent en aquests últims quatre anys a través de successives reduccions de quotes.

Per tal d'optimitzar els recursos econòmics del col·legi, se seguirà treballant sota els principis de respecte als diners aliens, austeritat, necessitat i racionalitat de la despesa.

Després d'introduir la comptabilitat de doble partida i fer inventari, el Col·legi seguirà sent auditat comptablement.

Es buscaran fórmules de patrocini amb altres entitats i patrocinadors i intensificarem la recerca de fons d'ingressos alternatius. Tot això, amb l'objectiu de reduir o, si s'escau, mantenir i MAI AUGMENTAR la quota col·legial.

Es seguirà treballant amb la comissió de control pressupostari que permetrà analitzar el compliment del pressupost aprovat.

El col·legi ha estat certificat amb la ISO 9001 d'AENOR i durant l'any 2017 s'adaptarà als nous canvis exigits per la normativa.

 

3.- COMISSIONS COL·LEGIALS. MAJOR PARTICIPACIÓ COL·LEGIAL.

PARTICIPAR EN LES COMISSIONS SUPOSA UNA FORMACIÓ CONTINUADA.

Es buscarà major participació en les comissions i seccions col·legials, delegant-los les propostes de formació que seran recepcionades per la comissió de formació, aconseguint així, una formació a mida de les necessitats dels col·legiats.

Creació de noves seccions que responguin a les necessitats i inquietuds dels col·legiats (Responsabilitat civil, Propietat horitzontal, Urbanisme, Arrendaments urbans, Noves tecnologies, Patents i Marques, Banca, 2a oportunitat, entre d'altres).

 

4.- COMISSIONS DE FORMACIÓ I BIBLIOTECA

MILLORS SERVEIS PER A FORMAR-COM ADVOCAT.

Es proposa una gran i nova redistribució de les comissions de formació i biblioteca que estaran vinculades i interrelacionades entre si. Com hem dit, les comissions i les seccions seran les que hagin de promoure els temes a tractar per la comissió de formació.

A partir de 2017, es penjarà en el núvol tot el fons editorial, més de 4500 ressenyes bibliogràfiques d'una editorial jurídica de prestigi, i el col·legiat podrà descarregar-via videostreaming els manuals que consideri.

A partir de 2017, part de la formació que imparteixi el Col·legi serà homologada i supervisada per una Universitat de prestigi, de manera que tots els títols formatius que s'expedeixin portaran a la vegada l'empremta del Col·legi i la Universitat.

Es potenciarà la FORMACIÓ ONLINE que també podrà homologar per la universitat amb l'avantatge de penjar els manuals en el núvol. El Col·legiat podrà descarregar-se la documentació des del seu despatx.

Es treballarà per potenciar un repertori jurisprudencial de resolucions dictades pels jutjats del nostre partit judicial.

Es continuarà amb la rotació anual del 25% de docents que imparteixen classes en el Màster d'accés a l'advocacia, de manera que tots els col·legiats interessats puguin impartir classes en el Màster. Es donarà cabuda a tots els col·legiats que han enviat el seu currículum vitae durant els mesos de setembre i octubre de l'any 2016.

Durant l'any 2017, s'iniciarà un Màster de Mediació amb casos pràctics a preus assequibles per als col·legiats i que serà organitzat exclusivament pel ICAT i homologat per la Generalitat de Catalunya.

Seguirem oferint cursos i conferències d'actualitat jurídica impartits per professionals de reconegut prestigi.

 

5.- ÀREA DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

UNA MAJOR RELACIÓ AMB ALTRES OPERADORS JURÍDICS, PERMETRÀ SOLUCIONAR RÀPIDAMENT ELS PROBLEMES QUE PUGUIN SORGIR.

Es potenciarà la comissió de relacions amb l'Administració de Justícia (CRAJ).

Es potenciarà les comissions mixtes amb altres col·legis professionals i Cossos de Policia i Seguretat per aconseguir el màxim respecte dels drets dels detinguts i dels advocats.

Potenciarem aquells protocols que ens permetin conciliar la vida laboral amb la professional.

 

6.- RELACIÓ AMB EL COL·LEGIAT I AMB EL GRUP ADVOCATS JOVES.

SI NO HI HA SERVEI AL COL·LEGIAT, EL COL·LEGI NO TÉ RAÓ D'EXISTIR.

Es crearà una comissió anomenada "Assessor jurídic del col·legi" que estigui al servei del col·legiat per a aquelles gestions professionals relacionades amb la seva activitat professional.

Es potenciaran els tutors per als nous col·legiats i l'acompanyament a judicis.

Es buscaran noves fórmules de relació amb el GAJ i que aquest participi en major mesura en la formació. Es crearà un espai de l'advocat jove amb identitat pròpia.

Programa d'internacionalització de despatxos: S'arribarà a acords amb altres col·legis professionals d'Europa que permetin l'intercanvi de col·legiats de manera que els col·legiats de Tarragona, puguin fer pràctiques en despatxos estrangers i conèixer altres sistemes judicials europeus.

Es proposa l'exoneració del pagament de la quota col·legial a les advocades que estiguin de baixa per maternitat, i això durant els 4-5 mesos posteriors al part.

 

7.- ÀREA SOCIAL

NECESSITEM LA TEVA COL·LABORACIÓ PER ESTAR ORGULLOSOS DEL NOSTRE COL·LEGI.

Es crearà una CENTRAL DE COMPRES per obtenir productes d'interès per a l'activitat professional a un menor cost.

Es treballarà perquè la festa col·legial tingui un cost zero.

Es potenciaran les activitats culturals i s'organitzaran activitats que permetin la relació entre col·legiats, com la creació d'un club excursionista que desenvolupés activitats tant esportives com culturals en la seva accepció més àmplia

Hem de potenciar la participació dels joves en la vida col·legial. Mitjançant el GAJ els joves col·legiats tindran a companys on reflectir-se i ser assistits professionalment.

 

8.- NOVA TECNOLOGIES

PER UN COL·LEGI DIGITAL. PER UN COL·LEGI DEL SEGLE XXI.

Es treballarà intensament en aconseguir que totes les actuacions de torn d'ofici es presentin telemàticamen, de manera que el col·legiat eviti la seva presentació en format paper.

El correu electrònic col·legial tindrà més aplicacions, capacitat d'emmagatzematge i més seguretat.

La supressió del paper suposarà un estalvi econòmic per al Col·legi i els col·legiats.

Es crearà una APP per presentar les justificacions del torn d´ofici.

 

9.- REDISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS col·legials. PER UN COL·LEGI SOSTENIBLE ENERGÈTICAMENT.

EL COL • LEGI S´HA DE REMODELAR PER ATENDRE LES NOVES NECESSITATS DE LES SEUS COL·LEGIALS.

Per optimitzar els espais de la seu col·legial, es procedirà a la seva remodelació i així aconseguirem una biblioteca funcional, anul·lar espais morts i crearem nous despatxos on puguem rebre visites.

Es procedirà a canviar l´il·luminació del col·legi, passant del sistema analògic actual a un sistema on només s'utilitzaran llums LED aconseguint un col·legi sostenible energèticament.

Promocionar la sala d'actes com a espai de conferències. Volem que el saló d'actes del ICAT sigui un referent a la nostra ciutat.

Aconseguir un espai en els jutjats penals per poder mantenir entrevistes confidencials amb els clients.

 

10.- LA FUNDACIÓ DEL COL·LEGI I LA FUNCIÓ SOCIAL DE L'ADVOCACIA.

LA FUNCION SOCIAL ESTÀ EN L'ESSÈNCIA DE SER ADVOCAT.

La fundació del Col·legi ja funciona a ple rendiment, es dipositen els comptes anuals i els càrrecs dels patrons consten inscrits a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques. Aquesta normalitat, ha permès ajudar a través d'aportacions econòmiques, situacions de necessitat del col·legiat i la dels seus familiars directes en primer grau que integrin el seu nucli familiar, que s'ha potenciat en aquests últims anys i que s'ha de seguir fomentant per poder assolir el seu veritable funció social

Es potenciaran les ajudes a les fundacions de les que el Col·legi és patró i a altres entitats sense ànim de lucre implantades en el nostre àmbit.

S'intensificarà la recerca de donants privats a l'empara de la deducció tributària reconeguda a la Fundació mitjançant consulta vinculant de la Direcció General de Tributs.

Es procurarà que la Fundació sigui autosuficient i autònoma econòmicament del ICAT.

 

 

© 2015-2018 All rights reserved.