QUÈ HEM FET

Fa 4 anys vam proposar sota el lema "EL COL·LEGI DE TOTS", acostar el Col·legi a tots els col·legiats, creiem que ho hem aconseguit. A l'àrea econòmica,varem impulsar un pla de gestió basat en el control pressupostari que ens ha permès adaptar l'economia del col·legi als nous temps i a les necessitats dels col·legiats

L´ implementació d'aquestes mesures ens ha permès reduir les quotes col·legials en més d'un 25% durant aquests 4 anys i incrementar i millorar la formació dels col·legiats.

Vam establir la comptabilitat de doble partida, ja que fins llavors només existia una comptabilitat basada en el criteri de caixa, reflectint només els cobraments i els pagaments de l'exercici.

Des de llavors, s'han auditat per primera vegada els estats financers de l'ICAT, havent-se realitzat auditories anuals, acreditant que els estats comptables de l´ICAT eren reals i correctes.

Hem realitzat un inventari dels béns del col·legi, fins llavors inexistent,

Hem incrementat la plantilla laboral a fi d'oferir un millor i més àgil servei al col·legiat.

Hem introduït a la web un PORTAL DE TRANSPARÈNCIA, reflectint, entre altres, les anteriors circumstàncies.

S'ha aconseguit la total i absoluta neutralitat política, ja que l'única cosa que ha interessat a aquesta junta de govern és la gestió de la institució sense excepció, entenent que això constitueix una part essencial de la legalitat en una societat democràtica i la base de l'èxit d'haver aconseguit el col·legi de tots

A més, hem reactivat la Fundació del col·legi, els càrrecs estaven caducats, estava inoperativa i fins i tot tenia un requeriment del protectorat per a presentar els comptes anuals dels anys 2010 i 2011 i d'informar sobre la gestió realitzada.

Hem ajudat a entitats socials de les que el Col·legi és Patró, com LA MUNTANYETA, L'ONADA, FUNDACIO BONA NIT i hem inclòs a altres noves, com CARITAS, ASTAFANIAS, FUNDACIÓ NOELIA, EL LORETO, CREU ROJA.

S'ha executat un pla d'ajuda individualitzat al col·legiat.

Hem introduït el criteri de transparència en l'assignació dels professors del Màster (veure memòria publicada al web) i la designació d'àrbitres al Tribunal Arbitral de Tarragona

Transcorreguts  4 anys des que vam prendre possessió del càrrec hem complert TOT el nostre programa electoral (exceptuant la implantació de les llistes obertes).

Ens agradaria repassar el nostre programa amb tu i veure el grau de compliment:

 

1.- Major participació dels col·legiats.

QUÈ VAM PROMETRE: Accions per a dignificar la imatge pública de l'Advocacia davant de la ciutadania.

QUÈ HEM FET: Hem contribuït a dignificar el torn d'ofici, negociant anualment al Consell i amb la Conselleria de Justícia increments en els mòduls del torn d'ofici i gestionant el puntual pagament del servei públic.

El Col·legi de Tarragona, ha rebut la visita de les més altes autoritats estatals, autonòmiques i locals en diversos actes col·legials, honrant amb la seva presència a la institució i als seus col·legiats.


QUÈ VAM PROMETRE: Revisió dels sistemes d'accés a les llistes de determinades especialitats.

QUÈ HEM FET: Hem actualitzat la llista d'administradors  concursals, docents del Màster, Llista d´Àrbitres, i hem creat nous serveis per ajudar a la ciutadania: llista d'advocats de Càritas i d'ajuda al refugiat juntament amb l´Ajuntament de Tarragona.


QUÈ VAM PROMETRE: Reavaluar els objectius de la FUNDACIÓ DEL COL.LEGI per fer-los més pràctics i propers al col·legiat. Treballarem molt especialment, per fer més efectives les ajudes de caràcter ordinari així com més transparent el destí dels seus fons.

QUÈ HEM FET: Hem actualitzat els seus estatuts, renovat els càrrecs que constaven caducats i s'han presentat els comptes pendents abans de i durant el nostre mandat. Hem recaptat fons per a la Fundació i els hem aplicat a les seves fins socials.

Podem dir que la Fundació del Col·legi presta eficaçment el servei pel qual va ser concebuda.


QUÈ VAM PROMETRE: Fomentar la realització d'activitats com a col·lectiu, tant a nivell professional com a nivell lúdic, social, esportiu, etc ....

QUÈ HEM FET: S'han introduït noves activitats durant la setmana que se celebrava la festivitat de Sant Raimon de Penyafort en estreta col·laboració amb el GAJ.


QUÈ VAM PROMETRE: Treballarem perquè hi hagi una relació més pròxima entre els òrgans de govern del Col·legi i tots els col·legiats.

QUÈ HEM FET: La junta de govern ha atès les peticions de col·legiats i ha aprovat comissions a petició dels mateixos (com la secció de dret animal, comissió normativa, secció de dret internacional i la secció de dret de la propietat intel·lectual).

 

2.- Economia del Col·legi

QUÈ VAM PROMETRE: Optimització del rendiment econòmics del col·legi mitjançant la racionalització de la despesa, suprimint aquelles partides que resulten supèrflues o innecessàries i, en funció dels resultats i de la situació econòmica conjuntural, estudiarem la REBAIXA DE QUOTES COL·LEGIALS.

QUÈ HEM FET: DURANT 4 ANYS CONSECUTIUS, HEM REBAIXAT LES QUOTES, en un import aproximat al 27% ajustant-les a les necessitats dels col·legiats.


QUÈ VAM PROMETRE: Entre les accions previstes a aquest efecte, i a tall d'exemple, es revisaran especialment:

La revista col·legial, de la qual s'avaluarà la seva continuïtat, i, si escau:

Es buscaran fórmules de patrocini i publicitat que abarateixin el cost.

S'eliminaran aquells apartats superflus.

S'estudiarà la viabilitat per a la seva publicació digital

QUÈ HEM FET: Hem editat la revista i s'ha penjat a la web. Així mateix, hem creat un nou concepte de revista digital, amb més de 100 pàgines i més de 30.000 visites. Hem passat d'un cost de més de 10.000 € a tenir un cost 0 €.


QUÈ VAM PROMETRE: Festa col·legial: Es buscarà major participació i implicació dels col·legiats reduint el cost total de la seva celebració.

QUÈ HEM FET: Hem aconseguit incrementar substancialment l'assistència dels col·legiats, reduint el cost de la festa per a cada comensal (20 €) i hem reduït el cost total de la festa col·legial, aconseguint que durant l'any 2016, el cost no es repercuteixi als col·legiats. La festa col·legial de l'any 2016, va costar a la institució 1.800 € i va comptar amb més de 300 assistents.


DESCÀRREGUES: Comptes 2013 | Comptes 2014 | Comptes 2015

 

3.- En relació al Torn d'Ofici

QUÈ VAM PROMETRE: Transparència absoluta pel que fa a les novetats i intencions que des de l'Administració es traslladin als Col·legis respecte a l'evolució en la forma de prestació i retribució del Torn d'Ofici.

QUÈ HEM FET: Hem introduït el portal de transparència recollint aquelles circumstàncies més rellevants del Col·legi.


QUÈ VAM PROMETRE: Ampliar l'oferta d'entitats financeres que avancin via pòlissa de crèdit les quantitats degudes per Torn d'ofici.

QUÈ HEM FET: Hem tancat acords amb entitats bancaries per aconseguir millores en el finançament dels col·legiats i unes nova possibilitats de finançament.


QUÈ VAM PROMETRE:  Implementar una tutorització inicial a col·legiats acabats d'incorporar per part de companys veterans per poder solucionar els dubtes que se'ls fossin presentant respecte a diferents àmbits de la nostra professió.

QUÈ HEM FET: Gràcies a la bona gestió del GAJ, hem aconseguit que els companys recentment col·legiats puguin assistir a judicis i ser tutoritzats per col·legiats amb més experiència.

 

4.- En relació a les comissions col · legials

QUÈ VAM PROMETRE: Les Comissions Col·legials constitueixen l'auxili necessari que necessita la Junta de Govern per al millor exercici de les seves funcions, sent voluntat d'aquesta candidatura que tots els col·legiats puguin participar i integrar-se en les mateixes, obrint-se un període d'inscripció voluntària per a totes aquelles comissions que resultin necessàries per al bon funcionament del Col·legi.

QUÈ HEM FET: Vam reduir el nombre de comissions i potenciem les que presten un servei públic.

S'han elaborat reglaments, inexistents fins ara, per regular el funcionament de les comissions de conciliació, polítiques per a la igualtat i d'atenció al col·legiat, deontologia, mediació i honoraris, sense oblidar-nos del reglament de règim interior que complementa els estatuts col·legials proporcionant un marc de referència per al bon funcionament i operativitat, tant de les oficines col·legials com del personal laboral-

 

5.- En relació a la Biblioteca

QUÈ VAM PROMETRE: Amb la finalitat de POTENCIAR EL CONEIXEMENT DE LES SENTÈNCIES dictades pels jutjats i tribunals del nostre àmbit col·legial, alhora que DONEM SUPORT ALS NOUS COL·LEGIATS, instaurarem un sistema d'estudi i recerca jurisprudencial.

QUÈ HEM FET: Hem creat una pestanya a la web amb el títol de TRIBUNA JURÍDICA i hem editat una nova revista digital amb continguts jurídics exclusivament amb una difusió de continguts a més de 35.000 advocats (en un altre apartat es diu que la difusió de la revista és de més de 30.000 lectors)

S'ha incrementat el nombre d'ordinadors per poder oferir un millor servei al col·lectiu, tots ells amb accessos a les diferents bases de dades concertades

 

6.- En relació a la formació inicial i la contínua

QUÈ VAM PROMETRE: Optimitzar les accions ja existents afegint a les mateixes i per tal d'oferir un plus de qualitat a la FORMACIÓ CONTINUADA, noves accions formatives, tipus seminaris exprés, amb un nombre màxim de col·legiats.

QUÈ HEM FET: Hem potenciat la formació contínua i de llarga durada oferint uns coneixements globals de la matèria. Exemples d'això són el curs de Dret Mercantil, Dret  Concursal, les Jornades de Dret Portuari que enguany han arribat a la seva quarta edició, les Jornades sobre la LEC, sobre la jurisdicció contenciosa administrativa, o les de Mediació, entre moltes altres cursos i conferències.
 

DESCÀRREGUES: Activitats formatives 1r semestre 2016 | Gràfiques anys 2013 - 2015


QUÈ VAM PROMETRE:  Vetllar i impulsar que el Màster d'accés a la professió sigui impartit majoritàriament per professionals en exercici, recuperant els principis inspiradors de les Escoles de Pràctiques Jurídiques, donant preferència especialment la pràctica jurídica sobre la teòrica.

QUÈ HEM FET: Hem inclòs nous docents, rotant cada any el 25% de professors, obrint així les possibilitats d'exercir la docència a més advocats. Descarregar Memòria Màster 2013 - 2016

 

7.- L´exercici de l'Advocacia com a activitat professional

QUÈ  VAM PROMETRE:  Assessorament sobre les noves tecnologies per proporcionar als col·legiats instruments que facilitin la seva feina.

QUÈ HEM FET: Hem convocat reunions per adaptar-se als canvis tecnològics proposats pel Ministeri i la Conselleria de Justícia (Lexnet i E-Justícia. Cat).

 

8.- Adequació de les seus col·legials situades als jutjats

QUÈ VAM PROMETRE: Optimitzar i actualitzar les seus col·legiats situades en els jutjats, dotant d'eines tecnològiques indispensables (impressores, wifi) per realitzar de forma ràpida i eficaç les actuacions en l'exercici professional.

Adequar i millorar les seus col·legials als jutjats perquè els col·legiats puguin atendre de forma reservada als clients.

QUÈ HEM FET: Hem remodelat la seu administrativa del Col·legi al Palau de Justícia de Tarragona i hem creat nous despatxos per als col·legiats.

Hem obert diàriament, la seu de Valls, dotant-la de personal laboral oferint un lloc de reunió als col·legiats i d'enllaç amb la seu central.

Totes les seus estan dotades de wifi a les que s'ha unificat la xarxa i la contrasenya, podent-se connectar qualsevol dispositiu mòbil i ordinador de forma automàtica un cop configurada.

 

9.- Fundació del Col·legi

QUÈ HEM FET: Hem regularitzat la seva situació econòmica, hem dipositat els comptes anuals d'exercicis anteriors al nostre mandat i dels corresponents a aquest, hem renovat els càrrecs dels patrons.

Hem organitzat i posat en marxa la fundació, abans pràcticament inactiva.

Hem inclòs a noves entitats sense ànim de lucre entre les entitats beneficiades per les ajudes de la fundació: CARITAS, ASTAFANIAS, FUNDACIÓ NOELIA

Hem ajudat econòmicament a diversos col·legiats.

QUÈ HEM FET: Hem canviat d'ubicació la ludoteca, passant de realitzar aquesta activitat d'un lloc tancat, sense ventilació ni sortida d'emergència a arribar a un conveni amb la parròquia de Sant Pau amb espais a l'aire lliure amb professors titulats

Hem passat la gestió i el finançament tant de la festa infantil de Nadal com de la ludoteca a l'àmbit de la Fundació, igual que la major part de les actuacions de caràcter social-col·legial.

 

© 2015-2018 All rights reserved.